Моля, потвърдете, че сте пълнолетен, за да продължите.

Въведи кода от вложката

Запознах се, разбрах и приемам официалните правила за защита на личните данни
+359
+359
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА "KING МИ Е НА КЪСМЕТ"

ОРГАНИЗАТОР

Програмата „King ми е на късмет” е организирана от “КТ Интърнешънъл” ЕАД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Рогошко шосе 1, наричано по-долу за краткост: Организатор. Решението за провеждане на програмата „King ми е на късмет.”, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата стартира на 1-ви декември 2019 г. и ще продължи до 31-ви януари 2020г. Крайната дата, до която ще се приема регистрация на уникален код, чрез регистрация в сайта www.promokod.eu или чрез изпращане на SMS на номер 1686 , е 31-ви януари 2020г. Крайният срок за изпращане и получаване на наградите е 28-ми февруари 2020г. След 31-ви януари 2020 г. участващи скреч карти могат да бъдат предлагани в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата „King ми е на късмет”, участват всички разновидности на цигари The King. На всяка скреч карта има уникален код на латиница, който потребителят може да регистрира. За да участва за теглене на големите награди, потребителят следва да регистрира 3 кода, съгласно правилата по-долу.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „King-a ми е на късмет”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства и лица под 18 години, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

За МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ

При покупка на кутия THE KING (всички разновидности) Вие получавате скреч карта и може да спечелите моментна награда:

в случай, че след изтриване на посоченото в скреч картата място съберете три еднакви символа.

За ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ

На лицето на всяка скреч карта има отпечатан уникален код, съдържащ цифри и букви на латиница. Потребителят трябва да регистрира уникалния код на www.promokod.eu или чрез изпращане на SMS на номер 1686. (Цена за SMS към А1 и VIVACOM е 0,25 лв. без ДДС и 0,24 лв. без ДДС за абонати на Теленор). След регистриране на кода на www.promokod.eu или чрез изпращане на SMS на номер 1686 и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в системата до сега), потребителят ще получи обратно съобщение, което обявява дали потребителят има възможност да участва за големите награди.

За регистрацията на валиден и уникален код на www.promokod.eu и след съгласие с официалните правила за защита на личните данни, в диалогов прозорец потребителят ще бъде помолен да въведе своя телефонен номер. Участникът следва да изпрати свой валиден телефонен номер. При невалиден телефонен номер или номер на трето лице, участникът се дисквалифицира от участие. За изпратени невалидни телефонни номера или номера на трети лица, Организаторът не носи отговорност.

За участие в тегленията за големите награди (5 броя смарт часовници Samsung Galaxy Watch, 50 bluetooth колонки JBL и 5 броя подаръчни дебитни карти, заредени с 1 000 лв.) в програмата „King ми е на късмет”, потребителят трябва да регистрира по време на кампанията поне 3 уникални кода и за тях да получи съобщение, че има възможност да участва за големите награди.

Един участник може да участва в програмата с неограничен брой уникални кодове.

В една регистрация ще може да бъде вписван само един уникален код.

Ако участник е регистрирал три или повече кода в кампанията, за които кода е получил съобщение, че има възможност да участва за големите награди (3 уникални кода за смарт часовник Samsung Galaxy Watch, bluetooth колонка JBL или подаръчна дебитна карта, заредена с 1 000 лв.), той участва в автоматичното електронно теглене и има възможност да спечели само една от големите награди - смарт часовник Samsung Galaxy Watch, bluetooth колонка JBL или подаръчна дебитна карта, заредена с 1 000 лв., без значение, че е регистрирал повече кода от необходимите за спечелване на голямата награда. Колкото повече кода регистрира един участник, толкова шансовете за спечелване на една от големите награди е по-голям.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИ НАГРАДИ:

Кутия The King – 3 000 бр.

Бира 330 мл кен – 18 000 бр.

Запалка – 90 000 бр.

ГОЛЕМИ НАГРАДИ: Наградите на програмата са общо 60 на брой и са както следва:

Подаръчна дебитна карта, заредена с 1 000лв – 5бр.

Смарт часовник Samsung Galaxy Watch – 5бр.

Bluetooth колонка JBL – 50 бр.

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се раздават по следния механизъм: Всеки потребител получава скреч карта при закупуване на кутия The King по избор. При съвпадение на три символа на скреч полето, потребителят получава изобразената награда. Наградите се взимат от търговския обект, от който е закупен продуктът.

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИТЕ се разпределят измежду всички изпратили поне три броя валидни и уникални кода в периода 1-ви декември 2019 г. – 31 януари 2020 г., чрез регистрация в сайта www.promokod.eu или чрез изпращане на SMS на номер 1686 за които кода са получили съобщение, че имат възможност да участват за големите награди.

Тегленето на ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се извършва чрез автоматично електронно теглене, което ще се проведе между 3-ти – 14-ти февруари 2020 г. в присъствието на нотариус.

Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившите участници ще бъдат помолени и да потвърдят данните за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и година на раждане.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници следва да предоставят лични данни за идентифициране и получаване на наградата. Нужните данните са име, фамилия, година на раждане, точен адрес за доставка на наградата и се събират чрез обаждане на предоставения от участника телефонен номер. Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за събиране на данните Наградите се изпращат чрез куриерска служба. Краен срок за доставка на наградите е 28-ми февруари 2020 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите печелившата карта като доказателство, както и да предоставят на куриерите документ за самоличност. Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи наградата. Ако той/тя не присъства на посочения адрес, куриерите оставят бележка с адрес, от който спечелилият може да вземе пратката в седем дневен срок.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху печеливши уникални кодове от продуктите, включени в програмата „King ми е на късмет”, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма „King ми е на късмет” може да бъде прекратена преди 31 януари 2020 г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат, на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата програма „King ми е на късмет”. Организаторът може да прекрати настоящата програма, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. В такъв случай Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на получаване на спечелена награда, печелившият участник следва да предостави изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични му данни при спазване разпоредбите на действащото европейско(Регламент (ес) 2016/679) и българско законодателство. Личните данни, които ще се използват от КТ Интернешънъл ЕАД са: име и фамилия, дата на раждане, точен адрес, телефонен номер и имейл адрес( в случай, че бъде предоставен имейл адрес от участника, съгласно правилата по-долу).

Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

Името и фамилията / ЕГН са нужни на КТ Интернешънъл ЕАД, за да идентифицира печелившия участник.

Датата на раждане, за да се установи, че печелившият участник е навършил 18 години.

Адресът е необходим, за да бъде изпратена до печелившия участник спечелената награда.

Телефонният номер е нужен, за да може организаторът да се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за събиране на данните и за изпращане на наградите.

Имейл адресът за целите на изпращане на игри, хороскопи и други материали, при изрично съгласие на участника

При регистрация си чрез www.promokod.eu или чрез изпращане на SMS на номер 1686 с валиден и уникален код и подаване на свой телефонен номер, чрез портала www.promokod.eu, се счита, че участникът се е запознал, разбрал и се съгласява с настоящите официални правила и е предоставил на КТ Интернешънъл ЕАД посочените по-долу съгласия и декларации, както и че се е запознал и приема Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy .

Предоставянето на съгласие се удостоверява с отметка на указаното за това място.

СЪГЛАСИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК. С участието си в програмата:

предоставям изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични ми данни за целите посочени по-горе.

информиран съм и давам съгласието си, че личните ми данни, отнасящи се до въпросната обработка описана по-горе може да се съобщават на:

държавни и общински органи, институции, агенции и ведомства за целите на изпълнение на задълженията на КТ Интернешънъл ЕАД,

“ЛИНК МОБИЛИТИ” EАД, ЕИК 131094924 за целите на организация и информационно обслужване на кампанията, в това число и уточняване на данните ми като печеливш участник;

СПИДИ АД за целите на изпращане и получаване на наградите като печеливш участник;

разработчици на сайта www.promokod.eu, с които КТ Интернешънъл ЕАД е в търговски взаимоотношения.

Информиран/а съм, че КТ Интернешънъл ЕАД е предприело програмно-технически, физически, организационни и административни мерки за защита на личните данни;

Запознат/а съм и приемам Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy

Известен ми е срокът за съхраняване на личните данни - 1 година след края на Кампанията.

Уведомен/а съм, че след този срок КТ Интернешънъл ЕАД изтрива личните ми данни и изтрива всички съществуващи копия освен ако запазването на личните ми данни или на част от тях се изисква за по-дълъг период съгласно приложимото право;

Известно ми е, че личните ми данни се предоставят на лицата, обработващи лични данни в КТ Интернешънъл ЕАД и имам право да се информирам за начина на обработка и съхранение на личните ми данни, както и право да възразя срещу обработката/съхранението на личните ми данни, съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни и вътрешните правила на КТ Интернешънъл ЕАД.

С участието си в Кампанията, декларирам, че прочетох, разбрах и съм съгласен с настоящите официални правила на програмата KING-A МИ Е НА КЪСМЕТ и с Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy .

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Кратките правила на програмата „King ми е на късмет” може да се намерят на скреч картите. Пълните и подробни правила може да се намерят на www.promokod.eu, където са публично оповестени и подробно описани. С включването си в програмата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на програмата „King ми е на късмет”.

Печеливши

Подаръчна дебитна карта с 1000 лв

Б.Т. София

Б.Я. гр. Златица

С.И. София

Р.Д. село Кранево

А.А. гр. Смядово

Самсунг Галакси Уоч

Д.П. Дупница

Д.Н. София

Б.К.Силистра

П.Ч. Бургас

С.С. с.Драганово

Блутуут JBL

П.П. Добрич

Е.Е. Долна Баня

Б.Ш. Свищов

Д.Г. Русе

Т.К. Сандански

А.В. Ловеч

В.П.Пловдив

А.М. Варна

Д.Н. Суворово

Р.Б. Сопот

Б.Б. Варна

И.А.Пловдив

С.С.И. Русе

Р.В.Ловеч

Ю.Т. Суворово

Д.К. Русе

Д.Я. Стара

Е.И. Павликени

И.М. Сливен

В.С. Пловдив

В.С. Варна

Б.М. Силистра

Р. И. Аспарухово

Д.И. Бургас

И.В. Гоце Делчев

К.Т. Провалия

А.Х. Варна

ММ. Пловдив

М.Т. София

Л.П. Йоглав

М.П. Пловдив

М.Ж. София

Ж.С. Кюстендил

Й.А. Ловеч

К.П. Ловеч

П.П. Тутракан

А.Г. Царево

С.С.Благоевград

М.Б.Пловдив

Д.Н. Царедо

Е.А. Перник

Д.Д. Враца

В.И Белослав

Д.С. с.Искра

С.И. София

Х.С. Сандански

З.Д. София

Д.А. Перник

Ц.Х. Габрово

Н.Щ. София

Контакти